Τα Θέατρα που φιλοξενούνται οι παραστάσεις μας, λειτουργούν αμιγώς ως χώροι υποδοχής θεατών που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου.

Αναλυτικά:

  • Οι θεατές εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
     

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού (ολοκλήρωση εμβολιασμού τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την είσοδο στο θέατρο), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του υπ.αριθμ 1 σχετικού, ή

 

[β] πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του υπ.αριθμ. 1 σχετικού.

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης, ο εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα πιστοποιητικά αυτά σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα / διαβατήριο / δίπλ. οδήγησης) του κατόχου.

 

  • Οι ανήλικοι θεατές από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self–test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 του σχετ.1.